Wizualizacja zajętości magazynu

Przestrzeń magazynowa i zajętość miejsc składowania wymaga poprawy, dlatego potrzebna jest wizualizacja zajętości magazynu. Przestrzeń magazynowa i zajętość miejsc składowania wymaga wizualizacji. Pozwala to na łatwiejszą i szybszą obsługę związaną z zarządzaniem magazynem wysokiego składowania. Posiadając rozeznanie co do podziału asortymentów według kryteriów ABC można wykorzystać mechanizmy skracania drogi przepływu towaru w magazynie. W układzie poziomym towary grupy A umieszczać się będzie w miejscach składowania w pobliżu najkrótszej odległości od drogi łączącej wejście i wyjście towarów.
Wizualizacja zajętości magazynu

Wizualizacja zajętości magazynu to ważne narzędzie w zarządzaniu magazynem, które pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej oraz szybsze podejmowanie decyzji dotyczących jej organizacji. Dzięki wizualizacji można szybko i łatwo sprawdzić, które miejsca składowania są zajęte, a które wolne, co ułatwia planowanie przyjęć towarów oraz ich składowanie.

Współczesne systemy zarządzania magazynem, takie jak WMS.net od SoftwareStudio, oferują zaawansowane narzędzia wizualizacji zajętości magazynu. Dzięki temu użytkownik ma dostęp do intuicyjnego interfejsu graficznego, który prezentuje aktualny stan zajętości magazynu w czasie rzeczywistym. Na ekranie można zobaczyć poziomy półek, ilość dostępnych miejsc składowania, zajętość poszczególnych regałów oraz ich lokalizację. Wszystkie te informacje są prezentowane w formie graficznej, co ułatwia ich szybkie zrozumienie i interpretację.

Dodatkowo, systemy WMS umożliwiają tworzenie różnych map magazynów, w zależności od potrzeb użytkownika. Mapy te mogą zawierać różne informacje, np. o ilości dostępnych miejsc składowania, ich lokalizacji czy nawet temperaturze w poszczególnych strefach magazynowych. Dzięki temu menadżerowie magazynów mają pełną kontrolę nad stanem zajętości magazynu i mogą szybko podejmować decyzje w związku z organizacją przestrzeni magazynowej.

ZAJĘTOŚĆ MAGAZYNU i WIZUALIZACJA

Oprogramowanie magazynowe Studio Magazyn WMS.net dedykuje się do zarządzania przestrzenią magazynową. Jedną z jego funkcjonalności jest możliwość prezentacji zajętości magazynu, albo też wyświetlanie lokalizacji wybranych indeksów magazynowych z pomocą graficznych tabel. Funkcja dla poszczególnych stref magazynowych, czyli pomieszczeń wyświetla stan zajętości wg zdefiniowanych regałów, kolumn oraz poziomów. Wizualizacja zajętości magazynu jest niezwykle ważną funkcją oprogramowania WMS.

Parametry obrotu magazynowego, z jakimi mamy do czynienia w przypadku magazynu, przesądzają o przyjęciu konkretnego rozwiązania. Kryteria rozmieszczenia dóbr w magazynie można podzielić według:

  • Rodzajów asortymentów;
  • Dostawców lub dostaw;
  • Odbiorców lub odbiorów;
  • Przynależności do określonego wyrobu (kompletu);
  • Zastosowania pomocniczych urządzeń magazynowych;
  • Metody stałych miejsc składowania;
  • Metody wolnych miejsc składowania;
  • Rozmieszczenie według częstotliwości pobierania (rotacji). Metoda pozwala wyodrębnić w strefie składowania sektory składowe zgodnie z kryterium analizy ABC zapasów.

Posiadając rozeznanie co do podziału asortymentów według kryteriów ABC można wykorzystać mechanizmy skracania drogi przepływu towaru w magazynie. W układzie poziomym towary grupy A umieszczać się będzie w miejscach składowania w pobliżu najkrótszej odległości od drogi łączącej wejście i wyjście towarów. W układzie pionowym asortyment będzie się rozmieszczać zgodnie z zasadami ergonomii pracy rąk człowieka dla regałów obsługiwanych metodami „ręcznymi”, albo też zgodnie z charakterystyką podnoszenia środkami transportu (średnia wysokość podnoszenia)

wizualizacja zajętości magazynu

Wizualizacja zajętości magazynu – metody rozmieszczania towarów w magazynie

Wizualizacja zajętości magazynu jest szczególnie ważna dla firm logistycznych oraz producentów, którzy muszą efektywnie wykorzystywać przestrzeń magazynową. Dzięki systemowi WMS i zaawansowanym narzędziom wizualizacji zajętości magazynu, możliwe jest zwiększenie wydajności magazynowej, ograniczenie kosztów oraz minimalizacja ryzyka błędów w procesie magazynowania.

Podczas dostawy towar rozdzielany jet na odpowiednie jednostki ładunkowe (nośniki magazynowania, np. kartony zbiorcze) umożliwiające optymalne składowanie. Następnie automatycznie generują się dyspozycje właściwego umieszczenia towaru. Przypisuje się adresy magazynowe, czyli lokalizacje. W kolejnym kroku dane przekazuje się magazynierom odpowiedzialnym za transport w obiekcie magazynowym.

Oprogramowanie ewidencjonuje czas podjęcia, a także czas złożenia dyspozycji. Miejsce składowania w magazynach może być już rezerwowane na etapie składania zamówień zakupu przez odpowiedni dział. Pełna integralność systemu magazynowego pozwala na zarządzanie pracą logistyki i magazynowania już na bardzo wczesnym etapie. Program w pełni dostosowuje się do różnych wariantów działania magazynu oraz logistyki, dlatego możliwe jest, aby prace magazynierów były podzielone na odbierających towar i weryfikację dokumentów magazynowych WZ i PZ oraz na magazynierów odpowiedzialnych za rozmieszczenie przyjętego towaru na odpowiednich miejscach Magazynu Wysokiego Składowania.

Zarządzanie procesami w magazynie

Dyspozycje pobrania zapasu z odpowiedniej lokacji magazynowej, jak również przewiezienie go do wskazanej strefy magazynowej lub bramy wyjazdowej może być wykonywane na bieżąco w momencie otrzymania zlecenia lub z wyprzedzeniem.

Firmy działają w różny sposób, który można uwzględniać w programie – np. z udziałem strefy sprawdzania ilości oraz jakości. Program pozwala również na to, aby przyporządkować zapasy na bramie wyjazdowej do odpowiednich paczek, które przypisuje się do wybranej trasy, a także transportu. W ten sposób działania logistyczne nie kończą się na magazynie WMS. Monitoruje się je aż do momentu rozładowania transportu w miejscu docelowym.

Dodatkowym procesem obsługiwanym przez Magazyn Wysokiego Składowania jest cała ścieżka reklamacji. A więc odpowiedniego przyjmowania towaru na stan magazynu oraz dalsze śledzenie tego towaru w kontekście wysyłki do ewentualnego dostawcy/producenta. Aspektem kontrolnym Magazynu Wysokiego Składowania w programie są analizy pracy magazynierów. Jakość pracy = ilość pomyłek, czas wykonania dyspozycji, czas rozładunku i załadunku transportu itd.

Istotnym elementem wspierającym pracę magazynierów jest praca za pomocą przenośnych skanerów (radiowe terminale mobilne) wykorzystujące Windows CE lub Windows Mobile.