Rozliczenie kosztów magazynowych

Magazynowanie i usługi związane z dostarczaniem produktów, zwane usługami pozycjonowania (VAS), są strategicznymi elementami wszystkich sukcesów biznesowych. Niestety, obsługa tych procesów jest często droga i skomplikowana. Rozliczając rachunki magazynowe i usługi VAS, trzeba wziąć pod uwagę wszystkie włożone w nie nakłady, co nie zawsze jest łatwe. Należy odnaleźć całościowe sposoby rozliczania tych kosztów i zminimalizowania potencjalnych strat.
Rozliczenie kosztów magazynowych

Koszty magazynowania różnią się w zależności od produktów. Wynoszą od 3 do 5 procent sprzedaży. Planowanie zapasów i logistyka to klucz do precyzyjnego rozliczania kosztów magazynowania. Definiowanie cennika i kategorii kosztów jest ważne dla rozliczeń. Usługi magazynowe można przypisać do operacji magazynowych.

Wykonywanie czynności związanych z obsługą magazynu pomaga firmom osiągać cele biznesowe i wiodącą pozycję w branży.

Większość magazynów korzysta z technologii informatycznych do wprowadzania danych, zarządzania zapasami i doskonalenia swoich procesów. Pomaga to zobrazować realistyczny szczegółowy obraz magazynu i zwolnić z pracy magazyniera. Magazynierzy muszą okresowo odwiedzać magazyn w celu weryfikacji informacji i wprowadzania aktualizacji na temat ilości i cen materiałów.

Po pierwsze, systemy WMS Online oferują spójne i kompleksowe możliwości zarządzania informacjami o produktach. Oznacza to, że operatorzy mają dostęp do szczegółowych informacji o towarach, produktach i materiałach, które są przechowywane w magazynie. Platformy WMS również umożliwiają wizualizację magazynu przy użyciu zaawansowanych technologii mapowania. W połączeniu z oprogramowaniem do zarządzania inwentaryzacją operatorzy mają dostęp do czasu rzeczywistego informacji o lokalizacji produktów w magazynie.

Kolejnym ważnym aspektem systemów WMS Online jest to, że bardzo ułatwiają one współpracę między magazynami. Platformy WMS Online udostępniają funkcje umożliwiające śledzenie i raportowanie przepływu towarów, materiałów i produktów pomiędzy magazynami. Operatorzy mają dostęp do wszystkich informacji dotyczących wszystkich zgromadzonych zasobów, nawet jeśli są one dystrybuowane na terenie kilku magazynów. Oprogramowanie to również umożliwia operatorom śledzenie każdej transakcji lub cyklu zakupu w czasie rzeczywistym na wielu platformach.

Cennik dla kontrahenta

Wybierając kontrahenta z rejestru Kontrahenci (sekcja Kartoteki, przycisk Kontrahenci) a następnie klikając przycisk „Cennik” uruchomimy okno, w którym możemy ustalić szczegóły kosztów dla rozliczenia magazynowego.

Rozliczenie kosztów magazynowych

W oknie „Cennik”, zakładka „Cennik” możemy zobaczyć ustalone ceny dla poszczególnych kategorii kosztów.

Rozliczenie kosztów magazynowych

Przycisk „Dopisz” uruchamia okno, w którym możemy wprowadzić nową usługę przyporządkowaną do kategorii wraz ceną. Należy pamiętać, że wprowadzona usługa wraz z ceną dotyczy wybranego typu palety. Przyciskiem „Edycja” możemy edytować wcześniej wprowadzone wartości.

Rozliczenie kosztów

W oknie „Cennik” w zakładce „Koszty w rozliczeniu” możemy zobaczyć kategorie kosztów uwzględnianych podczas tworzenia rozliczenia kosztów magazynowych.

Rozliczenie

Przycisk „Dopisz” uruchamia okno, w którym możemy wybrać z rozwijanej listy kolejną kategorię kosztów.

Rozliczenie kosztów magazynowych

Kategoria Przyjęcie i Wydanie palet to naliczenie opłaty za przyjęcie, albo też wydanie palet wynikających z  dokumentów magazynowych. Ilość palet jest ustalana według numerów nośników. Jako datę wykonania operacji przyjmuję się datę wpisaną do dokumentu w pole Z dnia, w innym wypadku jako data operacji przyjmowana jest data dopisania dokumentu.

Z poziomu rejestrów dokumentów magazynowych dostępna jest funkcja USŁUGI, którą umożliwia dopisanie usługi dodatkowych skojarzonych z wybranym dokumentem magazynowym. Usługi zostaną również wzięte pod uwagę przy generowaniu rozliczenia kosztów pod warunkiem, że  kontrahent ma zdefiniowaną kategorie usługi w kategoriach rozliczenia kosztów.

Rozliczenie kosztów

Transakcja „Rozliczenie kosztów” dostępna jest w sekcji Magazyn.

Koszty magazynowe

Kliknięcie przycisku „Rozliczenie kosztów bufor” uruchamia okno przedstawiające rozliczenia w buforze, czyli niezatwierdzone. Utworzenie nowego rozliczenia kosztów jest możliwe po uruchomieniu przycisku „Dopisz”, albo też „Dopisz wg oddziału”. Przycisk „Dopisz wg oddziału” uruchamia transakcję wykorzystującą dodatkowy filtr ograniczający rozliczenie kosztów do wybranego oddziału z rozwijanej listy.

Rozliczenie kosztów magazynowych

Po kliknięciu przycisku „Dopisz” wyświetli się okno umożliwiające dopisanie nowego rozliczenia kosztów magazynowych. W oknie należy uzupełnić pola: Kontrahent, Data rozliczenia, a także zakresu dat, dla których będzie wykonane rozliczenie kosztów magazynowych. Zatwierdzenie wpisanych danych wykona się po kliknięciu przycisku „Dopisz”. Warunkiem utworzenia rozliczenia w zadanym okresie dla wybranego kontrahenta jest brak wcześniej utworzonego rozliczenia w tym samym okresie dla tego samego kontrahenta.

Rozliczenie kosztów magazynowych

Rozliczenie kosztów magazynowych z wykorzystaniem filtrów

Rozliczenie kosztów magazynowych z wykorzystaniem filtra wg oddziału dodatkowo zawiera rozwijaną listę „Oddział”. Po uzupełnieniu dostępnych pół w oknie „Dopisz wg oddziału” można dopisać nowe rozliczenie kosztów magazynowych.

Rozliczenie kosztów formularz

Nowe rozliczenie możemy zobaczyć w rejestrze „Rozliczenie kosztów magazynowych”. Przycisk „Podgląd” wyświetli okno przedstawiające szczegóły dla zaznaczonego rozliczenia kosztów.

Rozliczenie kosztów magazynowych

Okno „Podgląd” zawiera dwie zakładki. Zakładka „Pozycje ogólne” wyświetla ogólne informacje z podziałem na kategorie kosztów. Każda kategoria zawiera informacje o sumarycznych kosztach. W rozważanym przypadku uwzględniono koszt przyjęcia palet, wydania palet, magazynowania, czyli okresu pomiędzy przyjęciem i wydaniem oraz koszt dodatkowej usługi Etykietowania, którą dodaliśmy do wybranego dokumentu magazynowego.

Koszt magazynowania wylicza się dla każdego dnia przechowywania palety w magazynie. Jeżeli paleta zostanie przyjęta i wydana w tym samym dniu wówczas okres magazynowania będzie wynosił 1 dzień.

Rozliczenie kosztów magazynowych

Zakładka „Szczegóły”

Zakładka „Szczegóły” prezentuje dane z podziałem na każdy dzień magazynowy oraz dokumenty magazynowe. W rozważanym przypadku możemy zobaczyć dwa dokumenty przyjęcia zewnętrznego (w każdym dokumencie przyjęliśmy po jednej palecie), jeden dokument wydania z magazynu (jedna paleta), magazynowanie oraz usługę Etykietowanie. Usługę Etykietowanie dodano tylko do jednego dokumentu przyjęcia zewnętrznego.

Rozliczenie kosztów

Zamykając okno „Podgląd” powrócimy do rejestru „Rozliczenie kosztów magazynowych”. W rejestrze tym dostępny jest przycisk „Edycja”. Po kliknięciu na przycisk „Edycja” w wyświetlonym oknie możemy rozliczenie zapisać, anulować lub zamknąć.

Zapisanie oznacza zmianę statusu rozliczenia i przeniesienia rozliczenia z rejestru bufor do rejestru rozliczeń zatwierdzonych. Rozliczeń zatwierdzonych nie można usunąć.

Anulowanie oznacza usunięcie rozliczenia. Po anulowaniu rozliczenia możemy ponownie wygenerować rozliczenie w tym samym okresie dla tego samego kontrahenta.

Rozliczenie kosztów

Rejestr „Rozliczenie kosztów”

Rejestr „Rozliczenie kosztów” wyświetla wszystkie zatwierdzone rozliczenia kosztów magazynowych.

Rozliczenie kosztów magazynowych

Polecenia dostępne dla rejestru „Rozliczenie kosztów” to Excel, podgląd oraz Wydruk (ogólny i szczegółowy). Poleceń tych można użyć po zaznaczeniu rekordu rozliczenia.

koszty magazynowe