hermessql – zakupy

Podziel się informacją

Podstawowym okresem obrachunkowym w systemie jest jeden miesiąc. Bilans otwarcia nowego roku jest również traktowany jako normalny okres obrachunkowy. Opis modułu Środki Trwałe, będącego jedną z części Zintegrowanego Systemu Zarządzania humansoft HermesSQL.

Moduł ten jest dość autonomiczny w stosunku do całości systemu, jednak potrafi ściśle współpracować z pozostałymi opcjami programu.

okresy-rozrachunkowe-Finanse-i-księgowość

Okresy rozrachunkowe

Opis modułu Środki Trwałe, będącego jedną z części Zintegrowanego Systemu Zarządzania humansoft HermesSQL.

Moduł ten jest dość autonomiczny w stosunku do całości systemu, jednak potrafi ściśle współpracować z pozostałymi opcjami programu.

Finanse i księgowość. Opis modułu Środki Trwałe, będącego jedną z części Zintegrowanego Systemu Zarządzania humansoft HermesSQL.

Moduł ten jest dość autonomiczny w stosunku do całości systemu, jednak potrafi ściśle współpracować z pozostałymi opcjami programu.

Wprowadzenie środków do ewidencji nie wymaga długotrwałego wdrożenia i może być przeprowadzone przez osobę zajmująca się na co dzień naliczaniem amortyzacji.

Program uwzględnia wymogi aktualnych przepisów prawa.

Pozwala ewidencjonować wartości bilansowe i podatkowe.

Ewidencja bilansowa ujmowana będzie w księgach rachunkowych a podatkowa generuje informacje dotyczące podatku dochodowego.

Podstawowe funkcje modułu (rodzaje środków trwałych) Środki Trwałe: Prowadzenie ewidencji: – środków trwałych – wartości niematerialnych i prawnych – inwestycji w obcych środkach trwałych – wyposażenia Wprowadzanie i edycja dokumentów transakcyjnych OT przyjęcie środka trwałego LT likwidacja/sprzedaż środka trwałego WT zwiększenie/zmniejszenie wartości środka trwałego MT zmiana miejsca użytkowania środka trwałego AT zmiany w kartotece środka trwałego (stawka amortyzacji, nazwa, grupa GUS itp.

) PT dokument przeszacowania/aktualizacji środka trwałego Niezależna amortyzacja bilansowa i podatkowa Naliczanie amortyzacji i umorzenia w trybie miesięcznym z uwzględnieniem wprowadzonych wcześniej dowodów transakcyjnych Możliwość stosowania różnych metod amortyzacji – liniowa – degresywna – jednorazowa Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w dowolnym momencie roku Wyznaczanie planu amortyzacji na aktualny rok obrachunkowy.

/źródło: Humansoft/

Okresy rozrachunkowe

Podstawowym okresem obrachunkowym w systemie jest jeden miesiąc. Bilans otwarcia nowego roku jest również traktowany jako normalny okres obrachunkowy. Każdy okres oznaczony jest numerem. Bilans otwarcia ma numer 00, styczeń – 01, luty – 02 itd. Rok obrachunkowy składa się więc z 13 okresów. Początek roku obrachunkowego ustala Użytkownik i może to być dowolna data roku kalendarzowego. W większości firm rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Otwieranie nowych okresów następuje automatycznie w momencie wejścia do systemu. Pozostałe Operacje na okresach wykonuje się w opcji Okresy.

corax erp - wdrożenie księgi handlowej-Humansoft

Corax ERP – wdrożenie księgi handlowej

W trakcie wdrożenia systemu Corax firmy Humansoft mogą powstać potrzeby integracji oprogramowania z dodatkowymi modułami. SoftwareStudio oferuje rozszerzenie integracji systemu Corax ERP firmy Humansoft na bazie MS SQL Server w oparciu o własne rozwiązania z programem magazynowym, spedycja, archiwizacja danych oraz CRM.

Corax ERP – wdrożenie księgi handlowej czyli, humansoft.

Wdrożenie Księgi Handlowej jest bardzo ważnym momentem, gdyż to jak zostanie przeprowadzone ma znaczenie dla dalszej pracy systemu. Wdrożenie KH polega nie tylko na ustawieniach w samym module Księga Handlowa ale sięga także do innych opcji systemu współpracujących z księgowością.

Humansoft

W trakcie wdrożenia systemu Corax firmy Humansoft mogą powstać potrzeby integracji oprogramowania z dodatkowymi modułami. SoftwareStudio oferuje rozszerzenie integracji systemu Corax ERP firmy Humansoft na bazie MS SQL Server w oparciu o własne rozwiązania z programem magazynowym, spedycja, archiwizacja danych oraz CRM. Integracja oparta jest wspólne repozytorium na bazie MS SQL 2008 Server.

corax erp - schematy księgowe-Humansoft

Corax ERP – Schematy księgowe

Wartość początkowa pierwotna.

W tym polu należy wprowadzić pełną wartość początkową środka trwałego.

Corax ERP – Schematy księgowe czyli, humansoft.

Schematy księgowe są mechanizmem pozwalającym automatycznie dekretować dokumenty. Zawierają one definicje dekretów jakie mają zostać wykonane na danym dokumencie w procesie automatycznej dekretacji. System nie narzuca żadnych definicji księgowań, schematy tworzy Użytkownik dostosowując je do sowich dokumentów, swojego planu kont i to on odpowiada za ich merytoryczną poprawność. Stworzone schematy księgowe przypisuje się poszczególnym dokumentom w opcji Konfiguracja. Schematy wykorzystywane są także do księgowania list płac generowanych w module Kadry i Płace.

Humansoft

Wartość początkowa pierwotna.

W tym polu należy wprowadzić pełną wartość początkową środka trwałego.

Jest to najczęściej cena zakupu ewentualnie powiększona o koszty transportu i inne koszty zwiększające cenę nabycia.

W odróżnieniu od kwoty w polu [ wartość początkowa pierwotna podatkowa] jest to zawsze pełna wartość nabycia, niezależnie od tego, czy odpisy z tytułu amortyzacji podlegają ograniczeniom, czy też nie.

Wartość początkowa aktualna Jest to pole analogiczne do pola poprzedniego, z tym, że kwota wprowadzona w tym polu jest podstawą obliczeń amortyzacji bilansowej.

Program podpowiada w tym polu wartość pola poprzedniego.

Różnica pomiędzy wartością początkową pierwotną a wartością początkową aktualną może wynikać na przykład z faktu zwiększenia wartości początkowej w wyniku modernizacji środka trwałego.

Zmiany wartości początkowej aktualnej możliwe są tylko za pomocą dowodu WT.

corax erp - likwidacja lub sprzedaż środka trwałego dowód lt-Humansoft

Corax ERP – likwidacja lub sprzedaż środka trwałego dowód LT

Zakładka ta jest aktywna tylko wtedy, gdy nie są wyłączone obliczenia podatkowe dla systemu (opcja Okresy).

Wszystkie wartości na tej zakładce formularza są podpowiadane przez program z odpowiadających im pól wartości bilansowych.

Corax ERP – likwidacja lub sprzedaż środka trwałego dowód LT czyli, humansoft.

Tabela ta zawiera listę utworzonych w module dowodów LT (likwidacja/sprzedaż środka trwałego). Dowody LT są dowodami rozchodowymi powodującymi zmniejszenie stanu wartościowego majątku trwałego, a także stanu ilościowego. Wystawienie dowodu LT powoduje „skreślenie” środka trwałego z ewidencji i naniesienie znacznika w polu Skreślony w karcie środka trwałego. Środek taki pozostaje w ewidencji aż do zamknięcia roku, kiedy to możemy podjąć decyzję o jego całkowitym wyrzuceniu z bazy środków trwałych. (opcja Okresy -> Zamknięcie roku).

Humansoft

Zakładka ta jest aktywna tylko wtedy, gdy nie są wyłączone obliczenia podatkowe dla systemu (opcja Okresy).

Wszystkie wartości na tej zakładce formularza są podpowiadane przez program z odpowiadających im pól wartości bilansowych.

Wartość początkowa pierwotna W tym polu należy wprowadzić pełną wartość początkową środka trwałego.

Jest to najczęściej cena zakupu ewentualnie powiększona o koszty transportu i inne koszty zwiększające cenę nabycia.

W przypadku, gdy wartość podlegająca amortyzacji dla danego środka trwałego jest ustawowo ograniczona (np.

dla samochodów osobowych) należy wprowadzić kwotę zgodną z ograniczeniem.

Wartość początkowa aktualna Jest to pole analogiczne do pola poprzedniego, z tym, że kwota wprowadzona w tym polu jest podstawą obliczeń amortyzacji podatkowej.

Program 15 podpowiada w tym polu wartość pola poprzedniego.

Różnica pomiędzy wartością początkową pierwotną a wartością początkową aktualną może wynikać na przykład z faktu zwiększenia wartości początkowej w wyniku modernizacji środka trwałego.

hermessql - zakupy-HermesSQL

HermesSQL – zakupy

Oprogramowanie Humansoft HermesSQL moduł zamówień posiada specjalny rodzaj dokumentów, a mianowicie zamówienia wewnętrzne.

Zamówienie wewnętrzne służy głównie do zarządzania zapasami i rezerwacjami towarów w ramach zapotrzebowania poszczególnych działów lub oddziałów wewnątrz firmy.

HermesSQL – zakupy czyli, hermessql.

Moduł Zakupy obsługuje następujące dokumenty: Dokumenty zakupu (FZ); Korekty zakupu (KZ); Przyjęcia z zewnątrz (PZ); Zwroty do dostawców (ZD); Faktury importowe (FI); Dokumenty SAD (SA). Ponadto HermesSQL zawiera opcje Rozliczenie zwrotów i Rozliczenie dostaw.

HermesSQL

Oprogramowanie Humansoft HermesSQL moduł zamówień posiada specjalny rodzaj dokumentów, a mianowicie zamówienia wewnętrzne.

Zamówienie wewnętrzne służy głównie do zarządzania zapasami i rezerwacjami towarów w ramach zapotrzebowania poszczególnych działów lub oddziałów wewnątrz firmy.

Odbiorcą na takim zamówieniu jest magazyn zdefiniowany w systemie, zatem może być to również oddział oddalony, który zamawia w centrali towary.

Takie zamówienie może być zrealizowane dokumentem MM -Przesunięcie Międzymagazynowe lub R – Rozchód.

Zaadoptowanie tej funkcjonalności umożliwia: – logistyczne rozplanowanie obsługi oddziałów firmy pod względem wysyłki towarów – obsługę rezerwacji towarów na potrzeby wewnętrzne firmy – automatyczne realizacje tych dokumentów poprzez przywołanie ich pozycji na dokument MM lub R.

Hermessql – zakupy

  • Program magazynowy. Charakter i konstrukcja baz relacyjnych pozwalają na przechowywanie i operowanie na ogromnych ilościach danych z dużą szybkością oraz dostępnością. Towar kompletowany jest w wyniku realizacji ścieżki kompletacji opisanej poprzez listę kompletacyjną, terminal radiowy, technologię świetlną lub głosową oraz etykiety.
  • WMS. Problem z pisaniem aplikacji internetowych nie leży w logice biznesowej, która znana jest od lat 90 tych, kiedy komputery klasy PC zaczęto wykorzystywać do prac biurowych w środowisku DOS.W gospodarowaniu zapasami należy przede wszystkim na bieżąco dokonywać ich grupowania zarówno wedle ich wartości, jak i wielkości obrotów. Do tego służą dwie metody – metoda ABC i metoda XYZ.
  • Magazyn program. Oferowane programy mogą być licencjonowane na różne sposoby. Nowoczesny system WMS dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych oraz produkcyjnych. Firmy, które posiadają magazyny, do kilkuset użytkowników magazynowych, o średniej ilości przepływów towarowych zarządzanych standardowymi operacjami magazynowymi.
  • Magazynowe oprogramowanie w chmurze. Spółkę SoftwareStudio tworzą pasjonaci, dzięki nim firma utrzymuje się na rynku i zdobywa nowe obszary. System magazynowy w chmurze przeznaczony jest dla przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych i usługowych dowolnej wielkości, charakteryzujących się dużym asortymentem towarów przechowywanym na magazynie.
  • WMS.net Android. Dodatkowo hermessql – zakupy dostępne jest także na urządzenia mobilne z systemem Android. Oprogramowanie WMS Android posiada wbudowane moduły do zarządzania towarami niebezpiecznymi, rozliczeń operacji logistycznych oraz optymalizacji pracy wózków widłowych.
  • Gospodarka magazynowa program. Sprzęt i przesyłanie danych stają coraz łatwej dostępne i tańsze, powoduje powstanie nowych problemów, tym razem dotyczących oprogramowania. Rejestracja czasów operacji magazynowych dla zalogowanych w systemie WMS pracowników. Dlatego operacje w ramach zarządzanych przez system WMS procesów takich jak: przyjęcie do magazynu, transporty, kompletacja, kontrola, załadunek itp.
  • Zarządzanie przestrzenią magazynową. Próba dostępu użytkowników do zasobów zabezpieczonych bez cookies powoduje automatyczne przekierowanie do strony logowania. Przebieg procesu związanego z przepływem ładunków w strefie składowania to przyjmowanie do przechowywania.
  • Oprogramowanie WMS Android. Integracja posiadane przez Państwa oprogramowania z tworzonymi aplikacjami, celem jest osiągnięcie jak największej funkcjonalności programów. Outsourcing informatyczny jest wygodną i ekonomiczną formą utrzymania systemu informatycznego w małej i średniej firmie. Wybór i dobre wdrożenie WMSa to zadanie dla doświadczonych konsultantów. Niby wszystkie magazyny działają tak samo (przyjmują, składują, kompletują i wydają), ale każdy ma swoją specyfikę.
  • System do obsługi magazynów. Pozwala hermessql – zakupy na podniesienie wydajności systemu, jak również zwiększenie jego stabilności i bezpieczeństwa, jest również jednym z podstawowych warunków rozpraszania i skalowalności systemów.WMS.net to zaawansowany system obsługi logistycznej, umożliwiający prowadzenie profesjonalnej gospodarki magazynowej niezależnie od posiadanego systemu zarządzania sprzedażą.

Zostaw nam wiadomość

Otrzymuj aktualizacje i ucz się od najlepszych

Więcej do odkrycia

Program WMS.net
Program WMS

Program WMS.net

Odkryj program WMS.net – zaawansowane rozwiązanie do zarządzania magazynem, które zwiększa wydajność i konkurencyjność Twojej firmy dzięki integracji systemów i funkcjom analitycznym. Program WMS.net to nowoczesne rozwiązanie w zarządzaniu magazynem.

Jakie znasz wady i zalety WMS?
System zarządzania magazynem

Jakie znasz wady i zalety WMS?

Czy wiesz, że WMS ma wady i zalety. System WMS jest złożonym systemem do zarządzania magazynami. Choć może on być korzystny dla wielu firm, istnieją też pewne wady i zalety,

Czy chcesz zwiększyć swój biznes?

napisz do nas i pozostań w kontakcie

Dowiedz się, jak pomogliśmy 100 najlepszym odnieść sukces.

Porozmawiajmy