infrastruktura jako usługa erp

Podziel się informacją

Niektóre typy produkcji wymagają rozłożenia gotowego już wyrobu na części. Dla tych celów przeznaczona jest opcja Demontaż dostępna w module Produkcja. Dostarcza informacji na temat podsumowania wartościowego zlecenia usługowego.

corax-erp---demontaż-Corax

Corax ERP – demontaż

Dostarcza informacji na temat podsumowania wartościowego zlecenia usługowego, m.

in.

Corax. Dostarcza informacji na temat podsumowania wartościowego zlecenia usługowego, m.

in.

wg.

wartości zużytych materiałów w cenie zakupu oraz wartości w cenie sprzedaży usług.

Corax ERP – demontaż

Niektóre typy produkcji wymagają rozłożenia gotowego już wyrobu na części. Dla tych celów przeznaczona jest opcja Demontaż dostępna w module Produkcja. Przy tworzeniu zlecenia demontażowego powołujemy się na konkretną realizację zlecenia, aby surowce i materiały powróciły do magazynu w tej samej cenie zakupu, w jakiej go opuściły. Podczas definicji zlecenia demontażowego podawaliśmy tylko rejestry dokumentów. Magazyny są wybierane przez program na podstawie właśnie realizacji zlecenia. Po wybraniu przycisku Demontuj, automatycznie tworzone są dokumenty: najpierw rozchodu wyrobów, później przychodu surowców i materiałów. Podobnie, jak podczas tworzenia realizacji zlecenia produkcyjnego, możemy je podejrzeć.

corax erp - dzienniki księgowe-Humansoft

Corax ERP – dzienniki księgowe

System umożliwia nam obsługę wielopoziomowych zleceń produkcyjnych.

Pozwala to w tle realizowanego zlecenia produkcyjnego uruchomić funkcję dającą możliwość wyprodukowania brakujących do produkcji półproduktów.

Corax ERP – dzienniki księgowe czyli, humansoft.

System zakłada istnienie wielu dzienników księgowań. Każdy księgowany dokument musi być przypisany do konkretnego dziennika. Na początku system generuje jeden dziennik o symbolu 1 i nazwie Dziennik podstawowy. W praktyce spotyka się podział dzienników na Dziennik zakupów; Dziennik sprzedaży; Dziennik kasowy; Dziennik bankowy; Dziennik dla pozostałych dokumentów księgowych.

Humansoft

System umożliwia nam obsługę wielopoziomowych zleceń produkcyjnych.

Pozwala to w tle realizowanego zlecenia produkcyjnego uruchomić funkcję dającą możliwość wyprodukowania brakujących do produkcji półproduktów.

Po ustaleniu potrzebnych magazynów i dokumentów możemy przystąpić do konfiguracji zleceń produkcyjnych i demontażowych.

Dla zlecenia montażu należy podać odpowiednie magazyny i rodzaje dokumentów, a dla demontażowego – tylko rodzaje dokumentów.

Przy realizacji zlecenia demontażowego program sprawdza, z jakich magazynów pochodzą dokumenty wygenerowane przy montażu.

Jak już zaznaczono, zarówno rodzaje dokumentów, jak i magazyny nie muszą wcale odpowiadać temu, co widać na obu rysunkach.

W szczególnym przypadku wszędzie można podać tylko jeden magazyn i po jednym rodzaju dokumentów rozchodowych i przychodowych.

Podczas realizacji zlecenia produkcyjnego surowce pobierane są z magazynu zdefiniowanego jako magazyn produkcji w toku, a nie jako magazyn surowców.

corax erp - podsumowanie kosztów i przychodów-Corax

Corax ERP – Podsumowanie kosztów i przychodów

Moduł programu Corax dedykowany przedsiębiorstwom produkcyjnym. Dostarcza specjalistycznego wsparcia informatycznego automatyzującego przebieg procesów produkcyjnych.

Corax ERP – Podsumowanie kosztów i przychodów czyli, corax.

Dostarcza informacji na temat podsumowania wartościowego zlecenia usługowego, m.in. wg. wartości zużytych materiałów w cenie zakupu oraz wartości w cenie sprzedaży usług.

Corax

Moduł programu Corax dedykowany przedsiębiorstwom produkcyjnym. Dostarcza specjalistycznego wsparcia informatycznego automatyzującego przebieg procesów produkcyjnych. Udostępnia mechanizmy analityczne służące do sprawowania kontroli nad aktualnie prowadzonymi zleceniami produkcyjnymi a także do planowania dalszej produkcji. Przy jego pomocy firma z łatwością może dokonać prostej kompletacji, wyprodukować towary pod konkretne zamówienia jak również realizować zlecenia produkcyjne oparte o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne.

system erp enova-Enova

System ERP Enova

Pakiet Złoty to wydajny i szeroko konfigurowalny zestaw modułów dla wymagających klientów, pozwalający na obsługę średniej wielkości przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w oparciu o Księgi Handlowe, a także posiadającego rozbudowana strukturę organizacyjną wydziały, zespoły zadaniowe.

Wersja złota dedykowana jest dla firm o większych wymaganiach sprawozdawczo – analitycznych.

System erp enova czyli, enova.

Oprogramowanie ENOVA, firmy Soneta to pierwszy, zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem i księgowością napisany w technologii Microsoft.

NET.

Cechy oferowanego rozwiązania: ENOVA pracuje w środowisku Microsoft Windows; ENOVA zapewnia pełną obsługę funkcjonalną z klawiatury; ENOVA może rozwijać się, wraz z rosnącymi potrzebami Użytkownika, zamiast kosztownej wymiany oprogramowania mamy tu do czynienia wyłącznie z rozszerzeniem funkcjonalności.

System ERP ENOVA posiada wspólną bazę danych, dzięki czemu raz wprowadzona informacja widoczna jest we wszystkich miejscach; ENOVA umożliwia zastosowanie indywidualnych ustawień wizualnych, czcionek, kolorów.

Enova

Pakiet Złoty to wydajny i szeroko konfigurowalny zestaw modułów dla wymagających klientów, pozwalający na obsługę średniej wielkości przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w oparciu o Księgi Handlowe, a także posiadającego rozbudowana strukturę organizacyjną wydziały, zespoły zadaniowe.

Wersja złota dedykowana jest dla firm o większych wymaganiach sprawozdawczo – analitycznych.

Pakiet Srebrny to atrakcyjny cenowo zestaw modułów dedykowany dla małych firm i osób fizycznych.

Łatwość instalacji i prosta konfiguracja to zalety tego pakietu.

Wersja dedykowana dla firm prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o Książkę Przychodów i Rozchodów.

infrastruktura jako usługa erp-System ERP Poznań

Infrastruktura jako usługa ERP

Produkcja to moduł systemu Humansoft Hermes SQL, który dostarcza przedsiębiorstwom produkcyjnym narzędzi automatyzujących przebieg procesów wytwarzania.

Moduł Produkcja Umożliwia realizację zleceń produkcyjnych w oparciu o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne oraz produkcję „pod zamówienie”.

Infrastruktura jako usługa ERP czyli, system erp poznań.

Nie trzeba zmieniać aplikacji, aby przeprowadzić migrację środowiska i infrastruktury. Maszyny wirtualne z systemem Windows, Maszyny wirtualne z systemem Linux, Magazyn, Sieć wirtualna. Jakiekolwiek masz potrzeby związane ze zwiększeniem szybkości i stabilności działania systemów informatycznych warto rozważyć migrację do wirtualnego środowiska działającego w chmurze. SoftwareStudio oferuje rozwiązania na platformie Microsoft Windows Azure lub VMware w Data Center Beynd w Poznaniu.

System ERP Poznań

Produkcja to moduł systemu Humansoft Hermes SQL, który dostarcza przedsiębiorstwom produkcyjnym narzędzi automatyzujących przebieg procesów wytwarzania.

Moduł Produkcja Umożliwia realizację zleceń produkcyjnych w oparciu o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne oraz produkcję „pod zamówienie”.

Przy jego pomocy możliwe jest również wykonanie prostej kompletacji.

Automatyzuje wszelkie czynności związane z rozchodem surowców na produkcję oraz przychodem na magazyn wyrobów gotowych.

Udostępnia mechanizmy pozwalające wyprodukować wyrób a w razie potrzeby, dokonać jego demontażu i zwrotu surowców na magazyn.

Pozwala ewidencjonować powstałe w trakcie produkcji odpady.

Hermes SQL produkcja dostarcza różnorodnych raportów i zestawień umożliwiających sprawowanie kontroli nad aktualnie prowadzonymi zleceniami produkcyjnymi, a także planowanie dalszej produkcji.

Moduł Produkcja systemu Hermes SQL wspomaga zarówno firmy, których proces produkcyjny sprowadza się do prostej kompletacji, jak również te, w których ten proces jest bardziej skomplikowany.

Program wspomaga część materiałową procesu produkcyjnego, nie wspomaga natomiast technologicznego przygotowania produkcji.

Potrafi automatycznie wygenerować dokumenty rozchodu surowców z magazynu, przychodu wyrobów gotowych, jak również podpowiedzieć, ile surowców zostało wydanych z magazynu w związku z danym zleceniem produkcyjnym.

Rozpoczynając pracę należy przygotować program Humansoft Hermes SQL: zdefiniować potrzebne magazyny; zdefiniować potrzebne dokumenty; zdefiniować zlecenia produkcyjne i demontażowe; zdefiniować nowe surowce/materiały oraz odpady lub zmienić rodzaj istniejących już artykułów z towaru na surowiec/materiał lub odpad; zdefiniować wyroby.

Infrastruktura jako usługa ERP

  • Rozmieszczenie towaru na powierzchni magazynowej. Microsoft SQL Server jest to główny produkt bazodanowy firmy Microsoft. Ponieważ charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL. Dla magazynu tkanin będą to np. informacje o identyfikatorze produkcyjnym pozwalające realizować zlecenia z jednakowych partii nie różniących się parametrami barw.
  • System WMS online. Dzięki infrastruktura jako usługa erp możesz efektywnie wykorzystać komputer w pracy oraz codziennej komunikacji. Rewolucja przemysłowa (4.0) wiąże się z wykorzystywaniem czujników, sieci bezprzewodowych, machine learning, oraz dużych zbiorów danych (big data) czy rzeczywistości wirtualnej. SoftwareStudio dostarcza system WMS.
  • Programy magazynowe online. SoftwareStudio Sp. z o.o. oferuje pełny zakres usług związanych z wdrożeniem i implementację rozwiązań opartych o Microsoft SQL server reporting services. Kontrola jakości jest ważnym elementem przyjęcia magazynowego. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie zgodności jakościowej oraz ilościowej dostarczonego asortymentu.
  • Programy magazynowe dla firm. Technologia .NET nie jest związana z żadnym konkretnym językiem programowania, a programy mogą być pisane w jednym z wielu języków – na przykład C++/CLI, C#, F#, J#, Delphi 8 dla .NET, Visual Basic .NET.WMS (z ang. Warehouse Management System) jest to system usprawniający i koordynujący wszystkie procesy realizowane w magazynach (przesunięcia asortymentu, kompletacja zamówień, inwentaryzacje itd.).
  • Program do magazynowania towarów. Zakup licencji SaaS aplikacji infrastruktura jako usługa erp obniża koszty utrzymania aplikacji, dzięki przeniesieniu obowiązków administracji i bezpieczeństwa serwera do specjalistycznej firmy oferującej zasoby w chmurze (wiele fizycznych maszyn połączonych w farmę serwerów). Czy program do magazynowania towaru wymaga stosowania emulacji terminala oraz przestarzałego interfejsu Windows CE?.
  • Oprogramowanie do zarządzania magazynem logistycznym. Zajmujemy się projektowaniem baz danych i ich optymalizacją w zakresie osiągania wysokiej wydajności i sprawności. Oferowane oprogramowanie do zarządzania magazynem jest mobilnym oprogramowaniem działającym miedzy innymi na terminalach przenośnych z wbudowanymi czytnikami kodów kreskowych.
  • WMS (warehouse management system). Wystarczy zainstalować system i aplikację, a wirtualny serwer z systemem Windows lub Linux będzie do Państwa dyspozycji zawsze i wszędzie dostępny. System pozwala w szybki i efektywny sposób na przegląd zajętości magazynu. WMS (warehouse management system) to system magazynowy wspomagający obsługę procesów w magazynach własnych i usługowych. System WMS.
  • Zastosowanie programu magazynowego. Wymagania dotyczące infrastruktura jako usługa erp muszą być zdefiniowane precyzyjnie, a przede wszystkim muszą być kompletne. Strefę kompletacji wydziela się w celu skrócenia czasu etapu przygotowania towaru do wysyłki, a więc spakowania. Powierzchnia strefy kompletacyjnej zależy od ilości pozycji asortymentowych.

Zostaw nam wiadomość

Otrzymuj aktualizacje i ucz się od najlepszych

Więcej do odkrycia

Program WMS.net
Program WMS

Program WMS.net

Odkryj program WMS.net – zaawansowane rozwiązanie do zarządzania magazynem, które zwiększa wydajność i konkurencyjność Twojej firmy dzięki integracji systemów i funkcjom analitycznym. Program WMS.net to nowoczesne rozwiązanie w zarządzaniu magazynem.

Jakie znasz wady i zalety WMS?
System zarządzania magazynem

Jakie znasz wady i zalety WMS?

Czy wiesz, że WMS ma wady i zalety. System WMS jest złożonym systemem do zarządzania magazynami. Choć może on być korzystny dla wielu firm, istnieją też pewne wady i zalety,

Czy chcesz zwiększyć swój biznes?

napisz do nas i pozostań w kontakcie

Dowiedz się, jak pomogliśmy 100 najlepszym odnieść sukces.

Porozmawiajmy