Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa VMI (Vendor Management Inventory) opiera się na współpracy między klientem a vendorem, który odpowiada za zarządzanie zapasami swoich towarów w magazynie klienta. W ramach tej metody vendor stale monitoruje poziom zapasów i dostarcza towar do magazynu klienta, gdy poziom ten spadnie poniżej określonego poziomu minimalnego.
Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Vendor Management Inventory (VMI) to metoda zarządzania zapasami, w której producent lub dostawca towarów (vendor) odpowiada za zarządzanie zapasami swoich towarów w magazynie klienta. W ramach tej metody vendor stale monitoruje poziom zapasów i dostarcza towar do magazynu klienta, gdy poziom ten spadnie poniżej określonego poziomu minimalnego.

VMI

VMI zaczyna się od wynegocjowania umowy między dostawcą a nabywcą. Umowa ta określa wszystkie warunki współpracy, w tym szczegóły handlowe, dostawy, płatności i warunki jakości. Następnie dostawca może umieścić swoje produkty w magazynie klienta, a klient może określić poziom minimalnych i maksymalnych zapasów produktów dostawcy. W ramach tej umowy klient otrzymuje dostęp do bieżących danych dotyczących stanów magazynowych, zamówień i wystawianych faktur.

Gospodarka magazynowa VMI wymaga dobrej komunikacji i współpracy między klientem a vendorem, a także dobrego zarządzania informacjami o poziomach zapasów i popycie na produkty. Wymaga również, aby vendor miał dobrą znajomość popytu na swoje produkty i dysponował odpowiednimi zasobami, aby móc sprawnie dostarczać towar do magazynu klienta.

VMI ma na celu zmniejszenie kosztów magazynowania produktów i zwiększenie efektywności procesów dostawy. Dzięki VMI dostawca może również kontrolować i stale monitorować stany magazynowe, co umożliwia wykrywanie przestojów w zaopatrzeniu w wystarczającym wcześniej czasie. W rezultacie klient może korzystać z jakości i niezawodności dostaw, a także oszczędzać czas i pieniądze, które prawdopodobnie wykorzystałby w procesie zamówienia i wysyłki dostaw.

VMI pomaga również w zarządzaniu wynikającymi z tego faktami takimi jak ciągłość dostaw i ich jakość. Ma to pozytywny wpływ na wspieranie relacji między stronami zaangażowanymi w proces wysyłki i dostawy. Ponadto, VMI może pomóc firmie w zmniejszeniu kosztów związanych z kupowaniem zapasów, zwiększyć współpracę pomiędzy dostawcami i klientami oraz poprawić jakość produktu.

Gospodarka magazynowa

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom.

Program do gospodarki magazynowej należy wybrać odpowiednio do potrzeb przedsiębiorstwa.

Innego programu potrzebuje firma produkcyjna, handlowca czy operator logistyczny. Obrót towarowy w magazynie rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z kartotekami towarowymi. Kartoteki pełnią podstawową rolę przy ewidencji magazynowej. Oprogramowanie magazynowe oferowane przez SoftwareStudio przeznaczone jest dla firm wymagających więcej niż zwykła gospodarka magazynowa. Systemy klasy WMS pozwalają na realizację celów odmienną od tej jaka dostępna jest w systemach klasy ERP. Oprogramowanie magazynowe oferowane przez SoftwareStudio przeznaczone jest dla firm wymagających więcej niż zwykła gospodarka magazynowa.

Gospodarka magazynowa polega przede wszystkim na:

 • właściwym przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu materiałów na podstawie obowiązujących w danej jednostce dowodów obrotu materiałowego;
 • pełnym zabezpieczeniu materiałów przyjętych do magazynu przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
 • bieżącej konserwacji materiałów znajdujących się w magazynie ze szczególnym uwzględnieniem materiałów łatwo ulegających zepsuciu lub uszkodzeniu;
 • prowadzeniu szczegółowej ewidencji materiałowej;
 • bieżącej kontroli stanu zapasów materiałowych i ich analizie w celu wyeliminowania zapasów zbędnych i nadmiernych;
 • gospodarce opakowaniami.

Do obowiązków pracowników zajmujących się prowadzeniem gospodarki magazynowej jest przestrzeganie przepisów ppoż i bhp na terenie obiektów magazynowych.

W magazynie przechowywane mogą być:

 • produkty gotowe;
 • towary;
 • środki trwałe;
 • materiały zuzywające się jednorazowo i całkowicie;
 • części zamienne do maszyn i urządzeń;
 • opakowania trwałe podlegające obrocie w gospodarce magazynowej, w szczególności zwrotom do dostawców.

Raport stanów magazynowych

Program udostępnia raport stanów magazynowych informujący o stanach magazynowych w różnych przekrojach: stany w poszczególnych magazynach, jednostkach organizacyjnych, stany dla wybranych towarów, grup towarowych, stany zerowe, stany ujemne. Dostępna jest również lista pozwalająca na szybkie uzyskanie informacji o stanach podczas pracy wszystkich magazynów pokazująca zawsze aktualne dane. Dzięki uniwersalnej funkcji filtrowania można zawężać zakres danych wynikowych raportu.

Stany magazynowe

Program magazynowy pozwala nie tylko na bieżącą weryfikację stanów magazynowych, ale także dynamicznie ustala stany na wskazany dzień. Stany magazynowe mogą być prezentowane w sposób zagregowany np. ilości sztuk ogółem, wg magazynów, wg lokalizacji lub innych cech artykułu.

Czy chcesz poznać program do przyjmowania zleceń ?

Programowanie w Windows opieramy zarówno na standardowych kontrolkach środowiska VS jak i dodatkowych zaawansowanych rozwiązaniach innych producentów. Niezależnie od tego, czy prowadzisz centrum dystrybucyjne specjalizujące się w szybkiej kompletacji zamówień, czy też magazyn pełen palet i skrzyń, potrzebujesz program do przyjmowania zleceń. Rozwiązanie pozwalające doświadczyć zarówno prawdziwej szybkości, jak i dokładności pracy. Dokładność jest niezbędna do zapewnienia klientom bezpieczeństwa oraz dbania o ich satysfakcję, a także do zarządzania zapasami i materiałami. Program do przyjmowania zleceń

Więcej na temat Gospodarka magazynowa w programie magazynowym WMS

Dlatego gospodarka magazynowa w programie magazynowym WMS warto poznać możliwości!

Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. System dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów oraz umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki. W systemie WMS Operator może wygenerować odpowiednią etykietę i oznaczyć nią jednostki towarowe lub w momencie przyjmowania towaru do magazynu przyjąć do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot. Nadzór nad wdrożeniem, czyli osiągnięcie celów przedsięwzięcia przez przedsiębiorstwo. W określonym budżecie i czasie, przy założonym zaangażowaniu zasobów oraz określonych wymaganiach funkcjona.