Kartoteki magazynowe

Obrót towarowy w magazynie rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z kartotekami asortymentowymi, które stanowią bardzo rolę w całym systemie ewidencji magazynowej. Są więc kartoteki magazynowe elementem bazowym całej platformy magazynowej. W kartotece asortymentowej aktywne są funkcje: dopisania, edycji, podglądu, a także zestawienie obrotów dla kartoteki. Polecenie HOME umożliwia powrót do strony głównej, czyli pulpitu nawigacyjnego. Opisane funkcje uruchamiają się przez przyciski umieszczone w pasku poleceń lub przez wybór polecenia z listy zdań wyświetlanych przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybranej kartotece.
Kartoteki magazynowe

Kartoteki magazynowe odgrywają kluczową rolę w systemie ewidencji magazynowej. Obrót towarowy w magazynie zawsze jest rejestrowany w związku z nimi. Stanowią one podstawowy element całej platformy magazynowej.

Kartoteki magazynowe w systemie WMS.net firmy SoftwareStudio stanowią kluczowy element efektywnego zarządzania magazynem. Dzięki tym kartotekom możliwe jest dokładne śledzenie każdego produktu przechowywanego w magazynie. To narzędzie umożliwia nie tylko kontrolowanie ilości towarów, ale także zarządzanie nimi na wielu poziomach.

KARTOTEKI MAGAZYNOWE

Obrót towarowy w magazynie rejestruje się zawsze w powiązaniu z kartotekami asortymentowymi, które stanowią bardzo rolę w całym systemie ewidencji magazynowej.

WMS.net firmy SoftwareStudio umożliwia tworzenie i zarządzanie kartotekami magazynowymi w sposób intuicyjny i efektywny. Dzięki temu można uniknąć błędów oraz zapewnić dokładność danych magazynowych. To kluczowy element skutecznego zarządzania magazynem, który wpływa na efektywność działania firmy oraz satysfakcję klientów.

W kartotece asortymentowej aktywne są funkcje: dopisania, edycji, podglądu, a także zestawienie obrotów dla kartoteki. Polecenie HOME umożliwia powrót do strony głównej, czyli pulpitu nawigacyjnego. Opisane funkcje uruchamiają się przez przyciski umieszczone w pasku poleceń lub przez wybór polecenia z listy zdań wyświetlanych przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybranej kartotece. Kartoteki magazynowe są istotnym elementem.

Kartoteki magazynowe – podgląd szczegółów

Utworzona kartoteka magazynowa posiada opis szeregu cech, których podgląd można wyświetlić w oddzielnym oknie. Zebrane dane prezentują nie tylko dane ewidencyjne danej kartoteki towarowej, ale także informacje o aktualnych stanach magazynowych wg miejsc składowania, oraz syntetyczne zestawienie obrotów wg typów dokumentów w poszczególnych miesiącach.

Modyfikacja – edycja danych w kartotece magazynowej

Dane kartotek asortymentowych można modyfikować w trybie modyfikacji tabelarycznej lub przez użycie funkcji EDYCJA. Modyfikacja tabelaryczna polega na edytowaniu wybranego pola przez podwójne kliknięcie, zapisaniu zmiany w polu i zapisaniu modyfikacji przez kombinację klawiszy lub kliknięcie na dowolny pole w innym wierszu niż modyfikowany. Modyfikacja w trybie edycji wymaga użycia polecenia EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadza się zmiany w wybranych polach. Wprowadzone zmiany należy zapisać przez użycie polecenia ZAPISZ. O wykonaniu operacji informuje wyświetlony komunikat. Okno formularza kartoteki należy zamknąć przez przycisk. W kartotece asortymentowej nie są modyfikowane pola INDEKS i ILOŚĆ

Kartoteki magazynowe

Zdjęcia asortymentów

W systemie kartotek towarowych istnieje możliwość przypisania zdjęć w formacie JPG do każdej kartoteki. Liczba załączonych zdjęć jest dowolna. Program tworzy miniatury o wymiarach 200×100 dla wgrywanych zdjęć. Jeśli dodajesz dokumentację fotograficzną, ważne jest, aby rozmiar plików nie przekraczał 1 Mb. Dzięki temu można skutecznie zarządzać kartotekami towarowymi i mieć dostęp do odpowiednich zdjęć w każdym momencie.

Historia obrotów kartoteki magazynowej

Każdy zapis dokumentu magazynowego ma swoją historię. Ta historia jest automatycznie tworzona i zapisywana dla danej kartoteki asortymentowej. Historię zapisów można przeglądać z poziomu kartoteki. Dane przedstawiamy w standardowej tabeli. Grupujemy według miesiąca wystawienia dokumentu magazynowego. Użytkownik ma pełną kontrolę nad danymi. Może je przeglądać, sortować, filtrować i eksportować, na przykład do arkusza Excel. Dzięki temu zarządzanie dokumentami magazynowymi staje się prostsze i bardziej przejrzyste.

Zakładanie kartoteki magazynowej

Funkcja dopisania uruchomisz poleceniem DOPISZ. Podczas używania okna dopisania, zapisywane są informacje. W sekcji MAGAZYN widoczne są nazwy magazynów zdefiniowanych w skorowidzu magazynów. Pierwszy skorowidz z listy magazynów jest domyślnie zaznaczony. Wymagane pola przy dopisywaniu kartoteki to INDEKS i NAZWA. Jeśli próbujesz zapisać kartotekę bez wprowadzonych informacji w tych polach, operacja zostaje zablokowana, a przy polach widoczny jest znak *, oznaczający ich wymagalność. Lista pozycji skorowidza pojawia się po kliknięciu przycisku listy rozwijanej. Kartoteka sortymentowa jest zapisywana po potwierdzeniu polecenia ZAPISZ. Po zapisaniu kartoteki pojawia się komunikat informujący.

Załączniki kartoteki magazynowej

Każda kartoteka asortymentowa może mieć dołączone dowolne pliki w postaci załączników, dzięki czemu można przechowywać dokumentację stowarzyszoną z danym artykułem. Mogą to być certyfikaty, opisy szczegółowe w formacie PDF, filmy z prezentacjami czy muzyka.

Jeśli szukasz prostego w obsłudze programu do obsługi magazynu i zależy Ci na prostocie albo jesteś bardziej wymagającym użytkownikiem szukającym zaawansowanych i niezwykłych funkcji potrzebujesz program magazynowy z czytnikiem kodów kreskowych. Współpraca z czytnikami kodów kreskowych jest w programie na porządku dziennym. Program magazynowy z czytnikiem kodów.

Dlaczego program magazynowy z czytnikiem kodów?

Program magazynowy z czytnikiem kodów, czyli Jeśli szukasz prostego w obsłudze programu do obsługi magazynu i zależy Ci na prostocie albo jesteś bardziej wymagającym użytkownikiem szukającym zaawansowanych i niezwykłych funkcji potrzebujesz program magazynowy z czytnikiem kodów kreskowych. Współpraca z czytnikami kodów kreskowych jest w programie na porządku dziennym.