infrastruktura jako usługa erp

infrastruktura jako usługa erp

Niektóre typy produkcji wymagają rozłożenia gotowego już wyrobu na części. Dla tych celów przeznaczona jest opcja Demontaż dostępna w module Produkcja. Dostarcza informacji na temat podsumowania wartościowego zlecenia usługowego.

corax-erp---demontaż-Corax

Corax ERP – demontaż

Dostarcza informacji na temat podsumowania wartościowego zlecenia usługowego, m.

in.

Corax. Dostarcza informacji na temat podsumowania wartościowego zlecenia usługowego, m.

in.

wg.

wartości zużytych materiałów w cenie zakupu oraz wartości w cenie sprzedaży usług.

Corax ERP – demontaż

Niektóre typy produkcji wymagają rozłożenia gotowego już wyrobu na części. Dla tych celów przeznaczona jest opcja Demontaż dostępna w module Produkcja. Przy tworzeniu zlecenia demontażowego powołujemy się na konkretną realizację zlecenia, aby surowce i materiały powróciły do magazynu w tej samej cenie zakupu, w jakiej go opuściły. Podczas definicji zlecenia demontażowego podawaliśmy tylko rejestry dokumentów. Magazyny są wybierane przez program na podstawie właśnie realizacji zlecenia. Po wybraniu przycisku Demontuj, automatycznie tworzone są dokumenty: najpierw rozchodu wyrobów, później przychodu surowców i materiałów. Podobnie, jak podczas tworzenia realizacji zlecenia produkcyjnego, możemy je podejrzeć.

corax erp - dzienniki księgowe-Humansoft

Corax ERP – dzienniki księgowe

System umożliwia nam obsługę wielopoziomowych zleceń produkcyjnych.

Pozwala to w tle realizowanego zlecenia produkcyjnego uruchomić funkcję dającą możliwość wyprodukowania brakujących do produkcji półproduktów.

Corax ERP – dzienniki księgowe czyli, humansoft.

System zakłada istnienie wielu dzienników księgowań. Każdy księgowany dokument musi być przypisany do konkretnego dziennika. Na początku system generuje jeden dziennik o symbolu 1 i nazwie Dziennik podstawowy. W praktyce spotyka się podział dzienników na Dziennik zakupów; Dziennik sprzedaży; Dziennik kasowy; Dziennik bankowy; Dziennik dla pozostałych dokumentów księgowych.

Humansoft

System umożliwia nam obsługę wielopoziomowych zleceń produkcyjnych.

Pozwala to w tle realizowanego zlecenia produkcyjnego uruchomić funkcję dającą możliwość wyprodukowania brakujących do produkcji półproduktów.

Po ustaleniu potrzebnych magazynów i dokumentów możemy przystąpić do konfiguracji zleceń produkcyjnych i demontażowych.

Dla zlecenia montażu należy podać odpowiednie magazyny i rodzaje dokumentów, a dla demontażowego – tylko rodzaje dokumentów.

Przy realizacji zlecenia demontażowego program sprawdza, z jakich magazynów pochodzą dokumenty wygenerowane przy montażu.

Jak już zaznaczono, zarówno rodzaje dokumentów, jak i magazyny nie muszą wcale odpowiadać temu, co widać na obu rysunkach.

W szczególnym przypadku wszędzie można podać tylko jeden magazyn i po jednym rodzaju dokumentów rozchodowych i przychodowych.

Podczas realizacji zlecenia produkcyjnego surowce pobierane są z magazynu zdefiniowanego jako magazyn produkcji w toku, a nie jako magazyn surowców.

corax erp - podsumowanie kosztów i przychodów-Corax

Corax ERP – Podsumowanie kosztów i przychodów

Moduł programu Corax dedykowany przedsiębiorstwom produkcyjnym. Dostarcza specjalistycznego wsparcia informatycznego automatyzującego przebieg procesów produkcyjnych.

Corax ERP – Podsumowanie kosztów i przychodów czyli, corax.

Dostarcza informacji na temat podsumowania wartościowego zlecenia usługowego, m.in. wg. wartości zużytych materiałów w cenie zakupu oraz wartości w cenie sprzedaży usług.

Corax

Moduł programu Corax dedykowany przedsiębiorstwom produkcyjnym. Dostarcza specjalistycznego wsparcia informatycznego automatyzującego przebieg procesów produkcyjnych. Udostępnia mechanizmy analityczne służące do sprawowania kontroli nad aktualnie prowadzonymi zleceniami produkcyjnymi a także do planowania dalszej produkcji. Przy jego pomocy firma z łatwością może dokonać prostej kompletacji, wyprodukować towary pod konkretne zamówienia jak również realizować zlecenia produkcyjne oparte o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne.

system erp enova-Enova

System ERP Enova

Pakiet Złoty to wydajny i szeroko konfigurowalny zestaw modułów dla wymagających klientów, pozwalający na obsługę średniej wielkości przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w oparciu o Księgi Handlowe, a także posiadającego rozbudowana strukturę organizacyjną wydziały, zespoły zadaniowe.

Wersja złota dedykowana jest dla firm o większych wymaganiach sprawozdawczo – analitycznych.

System erp enova czyli, enova.

Oprogramowanie ENOVA, firmy Soneta to pierwszy, zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem i księgowością napisany w technologii Microsoft.

NET.

Cechy oferowanego rozwiązania: ENOVA pracuje w środowisku Microsoft Windows; ENOVA zapewnia pełną obsługę funkcjonalną z klawiatury; ENOVA może rozwijać się, wraz z rosnącymi potrzebami Użytkownika, zamiast kosztownej wymiany oprogramowania mamy tu do czynienia wyłącznie z rozszerzeniem funkcjonalności.

System ERP ENOVA posiada wspólną bazę danych, dzięki czemu raz wprowadzona informacja widoczna jest we wszystkich miejscach; ENOVA umożliwia zastosowanie indywidualnych ustawień wizualnych, czcionek, kolorów.

Enova

Pakiet Złoty to wydajny i szeroko konfigurowalny zestaw modułów dla wymagających klientów, pozwalający na obsługę średniej wielkości przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w oparciu o Księgi Handlowe, a także posiadającego rozbudowana strukturę organizacyjną wydziały, zespoły zadaniowe.

Wersja złota dedykowana jest dla firm o większych wymaganiach sprawozdawczo – analitycznych.

Pakiet Srebrny to atrakcyjny cenowo zestaw modułów dedykowany dla małych firm i osób fizycznych.

Łatwość instalacji i prosta konfiguracja to zalety tego pakietu.

Wersja dedykowana dla firm prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o Książkę Przychodów i Rozchodów.

infrastruktura jako usługa erp-System ERP Poznań

Infrastruktura jako usługa ERP

Produkcja to moduł systemu Humansoft Hermes SQL, który dostarcza przedsiębiorstwom produkcyjnym narzędzi automatyzujących przebieg procesów wytwarzania.

Moduł Produkcja Umożliwia realizację zleceń produkcyjnych w oparciu o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne oraz produkcję „pod zamówienie”.

Infrastruktura jako usługa ERP czyli, system erp poznań.

Nie trzeba zmieniać aplikacji, aby przeprowadzić migrację środowiska i infrastruktury. Maszyny wirtualne z systemem Windows, Maszyny wirtualne z systemem Linux, Magazyn, Sieć wirtualna. Jakiekolwiek masz potrzeby związane ze zwiększeniem szybkości i stabilności działania systemów informatycznych warto rozważyć migrację do wirtualnego środowiska działającego w chmurze. SoftwareStudio oferuje rozwiązania na platformie Microsoft Windows Azure lub VMware w Data Center Beynd w Poznaniu.

System ERP Poznań

Produkcja to moduł systemu Humansoft Hermes SQL, który dostarcza przedsiębiorstwom produkcyjnym narzędzi automatyzujących przebieg procesów wytwarzania.

Moduł Produkcja Umożliwia realizację zleceń produkcyjnych w oparciu o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne oraz produkcję „pod zamówienie”.

Przy jego pomocy możliwe jest również wykonanie prostej kompletacji.

Automatyzuje wszelkie czynności związane z rozchodem surowców na produkcję oraz przychodem na magazyn wyrobów gotowych.

Udostępnia mechanizmy pozwalające wyprodukować wyrób a w razie potrzeby, dokonać jego demontażu i zwrotu surowców na magazyn.

Pozwala ewidencjonować powstałe w trakcie produkcji odpady.

Hermes SQL produkcja dostarcza różnorodnych raportów i zestawień umożliwiających sprawowanie kontroli nad aktualnie prowadzonymi zleceniami produkcyjnymi, a także planowanie dalszej produkcji.

Moduł Produkcja systemu Hermes SQL wspomaga zarówno firmy, których proces produkcyjny sprowadza się do prostej kompletacji, jak również te, w których ten proces jest bardziej skomplikowany.

Program wspomaga część materiałową procesu produkcyjnego, nie wspomaga natomiast technologicznego przygotowania produkcji.

Potrafi automatycznie wygenerować dokumenty rozchodu surowców z magazynu, przychodu wyrobów gotowych, jak również podpowiedzieć, ile surowców zostało wydanych z magazynu w związku z danym zleceniem produkcyjnym.

Rozpoczynając pracę należy przygotować program Humansoft Hermes SQL: zdefiniować potrzebne magazyny; zdefiniować potrzebne dokumenty; zdefiniować zlecenia produkcyjne i demontażowe; zdefiniować nowe surowce/materiały oraz odpady lub zmienić rodzaj istniejących już artykułów z towaru na surowiec/materiał lub odpad; zdefiniować wyroby.

Infrastruktura jako usługa ERP

 • Rozmieszczenie towaru na powierzchni magazynowej. Microsoft SQL Server jest to główny produkt bazodanowy firmy Microsoft. Ponieważ charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL. Dla magazynu tkanin będą to np. informacje o identyfikatorze produkcyjnym pozwalające realizować zlecenia z jednakowych partii nie różniących się parametrami barw.
 • System WMS online. Dzięki infrastruktura jako usługa erp możesz efektywnie wykorzystać komputer w pracy oraz codziennej komunikacji. Rewolucja przemysłowa (4.0) wiąże się z wykorzystywaniem czujników, sieci bezprzewodowych, machine learning, oraz dużych zbiorów danych (big data) czy rzeczywistości wirtualnej. SoftwareStudio dostarcza system WMS.
 • Programy magazynowe online. SoftwareStudio Sp. z o.o. oferuje pełny zakres usług związanych z wdrożeniem i implementację rozwiązań opartych o Microsoft SQL server reporting services. Kontrola jakości jest ważnym elementem przyjęcia magazynowego. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie zgodności jakościowej oraz ilościowej dostarczonego asortymentu.
 • Programy magazynowe dla firm. Technologia .NET nie jest związana z żadnym konkretnym językiem programowania, a programy mogą być pisane w jednym z wielu języków – na przykład C++/CLI, C#, F#, J#, Delphi 8 dla .NET, Visual Basic .NET.WMS (z ang. Warehouse Management System) jest to system usprawniający i koordynujący wszystkie procesy realizowane w magazynach (przesunięcia asortymentu, kompletacja zamówień, inwentaryzacje itd.).
 • Program do magazynowania towarów. Zakup licencji SaaS aplikacji infrastruktura jako usługa erp obniża koszty utrzymania aplikacji, dzięki przeniesieniu obowiązków administracji i bezpieczeństwa serwera do specjalistycznej firmy oferującej zasoby w chmurze (wiele fizycznych maszyn połączonych w farmę serwerów). Czy program do magazynowania towaru wymaga stosowania emulacji terminala oraz przestarzałego interfejsu Windows CE?.
 • Oprogramowanie do zarządzania magazynem logistycznym. Zajmujemy się projektowaniem baz danych i ich optymalizacją w zakresie osiągania wysokiej wydajności i sprawności. Oferowane oprogramowanie do zarządzania magazynem jest mobilnym oprogramowaniem działającym miedzy innymi na terminalach przenośnych z wbudowanymi czytnikami kodów kreskowych.
 • WMS (warehouse management system). Wystarczy zainstalować system i aplikację, a wirtualny serwer z systemem Windows lub Linux będzie do Państwa dyspozycji zawsze i wszędzie dostępny. System pozwala w szybki i efektywny sposób na przegląd zajętości magazynu. WMS (warehouse management system) to system magazynowy wspomagający obsługę procesów w magazynach własnych i usługowych. System WMS.
 • Zastosowanie programu magazynowego. Wymagania dotyczące infrastruktura jako usługa erp muszą być zdefiniowane precyzyjnie, a przede wszystkim muszą być kompletne. Strefę kompletacji wydziela się w celu skrócenia czasu etapu przygotowania towaru do wysyłki, a więc spakowania. Powierzchnia strefy kompletacyjnej zależy od ilości pozycji asortymentowych.

Raportowanie Hermes SQL

Raportowanie Hermes SQL czyli, hermessql. Oprogramowanie Hermes SQL pracuje na bazie Microsoft SQL Server, które pozwala na tworzenie wydajnych raportów za pomocą SQL Reporting Services. Raporty projektowane za pomocą Report Builder udostępniane są przez platformę webową (www) Studio Raporty. Hermes SQLHermesSQLRaportowanie Hermes SQLRaportowanie Hermes SQL czyli, hermessql.Raportowanie Hermes SQLHermes SQL…

infrastruktura jako usługa erp

Niektóre typy produkcji wymagają rozłożenia gotowego już wyrobu na części. Dla tych celów przeznaczona jest opcja Demontaż dostępna w module Produkcja. Dostarcza informacji na temat podsumowania wartościowego zlecenia usługowego. Corax ERP – demontaż Dostarcza informacji na temat podsumowania wartościowego zlecenia usługowego, m. in. Corax. Dostarcza informacji na temat podsumowania wartościowego…

 • Księgi handlowe

  Księgi handlowe czyli, finanse i księgowość. Wymogi ewidencji komputerowej ksiąg pomocniczych odnoszą się głównie do spójności zapisów w księgach pomocniczych z saldami i zapisami na kontach księgi głównej. Informatyzacja zapewnia powiązania ksiąg pomocniczych z księgą główną. Często zapisy w księgach pomocniczych są podstawą do ewidencji księgowej zapewniając w ten sposób zachowanie spójności i zgodności. Table Finanse-i-księgowość
 • Program enova ERP

  SoftwareStudio Program enova ERP, czyli SOFTWARESTUDIO. ENOVA to nowoczesne rozwiązanie informatyczne klasy ERP, wspomagające pracę wszystkich działów w przedsiębiorstwie, a w szczególności dla działów handlowych, księgowość i działy kadrowo-płacowe. Oprogramowanie ENOVA, firmy Soneta to pierwszy, zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem i księgowością napisany w technologii Microsoft.NET. Program enova ERP Corax ERP – demontażCorax ERP – SoftwareStudio
 • Raportowanie Hermes SQL

  Raportowanie Hermes SQL czyli, hermessql. Oprogramowanie Hermes SQL pracuje na bazie Microsoft SQL Server, które pozwala na tworzenie wydajnych raportów za pomocą SQL Reporting Services. Raporty projektowane za pomocą Report Builder udostępniane są przez platformę webową (www) Studio Raporty. Hermes SQL Corax ERP – demontażCorax ERP – dzienniki księgoweCorax ERP – dzienniki księgowe czyli, humansoft.HumansoftCorax ERP HermesSQL
 • Soneta (ENOVA)

  Soneta (ENOVA) czyli, softwarestudio warszawa. W 2002 roku firmę założyły trzy osoby: Robert Czuła, Marcin Spiechowicz oraz Marcin Wojas. Niezmienny zespół projektowy gwarantuje doskonałą jakość oraz szybki rozwój funkcjonalności. ENOVA jest już siódmym programem zbudowanym wspólnie przez cały zespół. Ambicją firmy Soneta jest sprawiać, aby jej partnerzy i klienci osiągali najwyższą sprawność w wykorzystaniu technologii SoftwareStudio-Warszawa