X grid.aspx

Z SoftwarePedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

x_grid.aspx[edytuj]

Uniwersalna transakcja do wyświetlania danych w postaci zestawień (tabel) ustawiana za pomocą modułu KONFIGURACJA. Pozwala nie tylko wyświetlać dowolne zapytania w postaci tabel z uwzględnieniem przedziałów czasowych, ale także w powiązaniu z listą przycisków wyświetla pasek ToolBar do uruchamiania powiązanych transakcji. X_grid.aspx to podstawowa transakcja platformy StudioSystem i wszystkich modułów, a w szczególności programu Studio Raporty.net

Konfiguracja[edytuj]

Ustawienia tabeli[edytuj]

Wykorzystanie transakcji x_grid.aspx wymaga przygotowania ustawień (konfiguracji) programu StudioSystem. W tym celu z poziomu modułu Administrator / Konfiguracja wybieramy sekcję Widoki SQL. Wybór dowolnej pozycji menu tej sekcji wyświetla okno z tabelą definicji zapytań i widoków jakie będą dostępne dla transakcji x_grid.aspx.

300px

Podstawowe parametry deifniowania układu tabeli zawierają następujące informacje:

 • AKTYWNE - oznacznie czy dany widok będzie dostępny w dalszej konfiguracji systemu.
 • KOD TRANSAKCJI - unikalna nazwa widoku
 • NAZWA - opis transakcji wykorzystywany do identyfikacji danego zapisu
 • ŹRÓDŁO DANYCH - oznaczenie skąd będą pobierane dane, domyślnie występuje jedno połączenie do bazy danych, ale można zdeifniować dowolnie dużo różnych baz danych z których będzie korzystał system.
 • ZAPYTANIE SQL - poprawna składania SQL wysyłana do bazy danych w celu pobrania danych wyświetlanych w tabeli. Zapytanie to może być odwołaniem do tabel źrółowych widoków SQL (views) czy też funkcji tabelarycznych.
 • FILTR KOLUMNA - pozwala na określenie wg jakiej kolumny dane mają być filtrowane (ograniczone).
 • FILTROWANIE - TAK lub NIE określa czy użytkownik w tej tabeli będzie miał dostęp do funkcji filtrowania.
 • GRUPOWANIE - TAK lub NIE określa czy użytkownik w tej tabeli będzie miał dostęp do funkcji grupowania.
 • KOLUMNA GRUPOWANIA WIDOCZNA - po zgrupowaniu danych, kolumna(y) grupujące mogą być nadal widoczne w tabeli lub ukryte.
 • SORTOWANIE - TAK lub NIE określa czy użytkownik w tej tabeli będzie miał dostęp do funkcji sortowania.
 • EXPORT - TAK lub NIE określa czy użytkownik w tej tabeli będzie miał dostęp do funkcji eksportowania danych.
 • MENU KONTEKSTOWE - TAK lub NIE określa czy użytkownik w tej tabeli będzie miał dostęp do funkcji menu kontekstowego.
 • WYKRES - TAK lub NIE określa czy użytkownik w tej tabeli będzie miał dostęp do funkcji wykresu.
 • TOOLBARMENU - TAK lub NIE określa czy użytkownik w tej tabeli będzie miał dostęp do menu wyświetlanego nad tabelą.
 • FILTR PO DACIE - oznaczenie TAK spowoduje że program będzie szukał w zapytaniu SQL kolumny o nazwie DDOWOD, automatycznie ustawi filtrowanie wg tej kolumny i wyświetli kontrolki kalendarza do zmiany zakresu dat.
 • FILTRUJ WG UŻYTKOWNIKA - automatyczne filtrowanie zestawu danych wg kolumny LOGIN zgodnej z nazwą zalogowanego użytkownika. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć wyniki wyświetlane w tabeli do własnych danych użytkownika.
 • FILTRUJ WG ODDZIAŁU - automatyczne filtrowanie danych wg kolumny ODDZIAL zgodnej z przypisanym oddziałem zalogowanego użytkownika.
 • FILTRUJ WG KOMÓRKI - automatyczne filtrowanie danych wg kolumny MPK zgodnej z przypisanym MPK zalogowanego użytkownika.
 • FILTRUJ WG MAGAZYNU - automatyczne filtrowanie danych wg kolumny MAGAZYN zgodnej z przypisanym symbolem magazynu zalogowanego użytkownika.
 • WYSOKOŚĆ WIERSZA - oznaczenie w pixelach jaka ma być wysokość wiersza w tabeli.
 • SYSTEMOWE - zaznaczenie TAK spowoduje że ustawienia będą synchronizowane z wzorcową bazą SoftwareStudio. Dodawanie własnych definicji należy ustawić SYSTEMOWE na NIE, w przeciwnym wypadku reinstalacja systemu usunie / skasuje takie zapisy.

Ustawienia kolumn tabeli[edytuj]

Po zdefiniowany podstawowych parametrów związanych z tworzeniem tabeli można przejść do definiowania kolumn jakie chcemy i w jaki sposób chcemy wyświetlić.

300px

W ramach edycji kolumn, dla każdej kolumny tabeli programu StudioSystem możemy ustawić:

 • KOLEJNOŚĆ - oznaczenie kolejności wyświetlania kolumny od lewej strony tabeli;
 • NAZWA KOLUMNY - nazwa odczytywana ze źródła danych - zapytania SQL;
 • TYTUŁ - opis kolumny wyświetlany w nagłówku tabeli charakteryzujący zawierające dane;
 • SZEROKOŚĆ KOLUMNY - oznaczenie w pikselach jaką szerokość ma mieć dana kolumna, wartości od 0 (niewidoczna) do x, gdzie x zalecane poniżej 1000px;
 • WIDOCZNA - ustawienie TAK lub NIE, kolumna może być ukryta (niewidoczna);
 • KLUCZ DOMYŚLNY - wskazanie która kolumna w tabeli stanowić ma unikalny klucz pozwalający zidentyfikować wiersz tabeli, najczęściej będzie to kolumna typu ID np. REFNO;
 • SORTUJ WG KOLUMNY - dane mogą być wyświetlane w inny sposób niż zwracane w wyniku zapytania SQL, możemy wskazać wg jakiej kolumny (lub kilku kolumn) dane mają zostać posortowane i wg jakiego warunku - malejąco czy rosnąco;
 • GRUPUJ WG KOLUMNY - oznaczenie kolumny jako grupującej spowoduje że dane zostaną wg tej kolumny pogrupowane;
 • GRUPOWANIE ROZWINIĘTE - określenie czy dane zgrupowane mają być domyślnie zwinięte czy rozwinięte - widoczne;
 • SORTUJ KOLUMNĘ GRUPOWANĄ - pozwala na ustawienie kolejności wyświetlanych danych pogrupowanych;
 • TYP KOLUMNY - pozwala zdefiniować jakiego rodzaju dane są prezentowane w kolumnie:
  • Text - wartość domyślna do wyświetlania danych tekstowych;
  • CheckBox - dla danych logicznych typu TAK/NIE;
  • Hyperlink - dla łącz internetowych czy mailowych;
  • Image - do wyświetlania obrazków;
 • KOLUMNA TYPU FLAGA - jeżeli w zapytaniu do bazy dla konfigurowanego widoku w podzapytaniu zrobimy odwołanie do funkcji dbo.PodajWartoscFlagi, np. (SELECT dbo.PodajWartoscFlagi(dbo.dprek.REFNO, 'PIL', 1, 'REK') AS Expr1) AS PILNE, (SELECT dbo.PodajWartoscFlagi(dbo.dprek.REFNO, 'UWA', 1, 'REK') AS Expr1) AS UWAGI, (gdzie: PIL to wartość pola KOD zdefiniowana w skorowidzu FLG, REK to wartość pola Kod1 zdefiniowana w skorowidzu FLG), wówczas na liście rozwijanej w KOLUMNA TYPU FLAGA pojawi się odwołanie do zdefiniowanych flag. Typ kolumny należy ustawić jako obraz (Image) wówczas w widoku wyświetli się obrazek zdefiniowany w polu IKONA FLAGA w skorowidzu FLG.
 • SPOSÓB FORMATOWANIA - pozwala wymusić specjalny sposób formatowania danych, np. dla kolumn typu data wpisujemy format yyyy-MM-dd co pozwala wyświetlić dzień wg zasady Rok-Miesiąc-Dzień;
 • WYRÓWNANIE - określa czy dane w komórce mają być wyrównane do lewej strony (wartość domyślna) do prawej czy wyśrodkowane;
 • ODSTĘP LEWY - określenie odstępu od lewej krawędzi komórki, wartość podawana w pixelach;
 • ODSTĘP PRAWY - określenie odstępu od prawej krawędzi komórki, wartość podawana w pixelach;
 • KOLOR TŁA - z listy rozwijanej można wskazać kolor tła definiowanej kolumny w widoku;
 • KOLOR TŁA WG KOLUMNY - jeżeli w zapytaniu do bazy w podzapytaniu wpisaliśmy zależność, że kolor kolumny jest uzależniony od wartości komórki wówczas w wierszu z nazwą kolumny, w której ma być wyświetlane tło w zależności od wartości komórki wpisujemy kolumnę, która w podzapytaniu został podana po poleceniu AS, np. SELECT CASE WHEN ILOSC <= 0 THEN 'Blue' WHEN ILOSC <11 AND ILOSC > 0 THEN 'Red' WHEN ILOSC > 10 AND ILOSC <=20 THEN 'Orange' WHEN ILOSC >20 AND ILOSC <=30 THEN 'Yellow' WHEN ILOSC >30 THEN 'Lightgreen' END AS KOLOR -> w takim wypadku w wierszu w którym konfigurujemy kolumnę ILOSC jako kolor tła podpinamy kolumnę KOLOR, a tym samym w konfiguracji widoku oznaczamy ją jako niewidoczną;
 • TEKST NULL - wpisujemy wartość, jak ma się wyświetlać, jeżeli w bazie komórka ta jest pusta;
 • SPOSÓB FILTROWANIA - z listy rozwijanej należy wskazać sposób filtrowania, domyślny sposób filtrowania to ZAWIERA SIĘ;
 • FUNKCJA AGREGACJI - dotyczy wartości liczbowych. Z listy rozwijanej można wskazać sposób agregacji danych. Dostępne sposoby agregacji danych: Suma, Średnia, Ilość wystąpień, Wartość największa lub Wartość najmniejsza;
 • MULTILINE - umożliwia zaznaczenie, że wartość w danej kolumnie ma zostać wyświetlana w wielu liniach;
 • POGRUBIENIE - umożliwia zaznaczenie, że wartość w danej kolumnie ma zostać wyświetlona pogrubiona (czcionka Bold);
 • SYSTEMOWE - zaznaczenie TAK spowoduje że ustawienia będą synchronizowane z wzorcową bazą SoftwareStudio. Dodawanie własnych definicji należy ustawić SYSTEMOWE na NIE, w przeciwnym wypadku reinstalacja systemu usunie / skasuje takie zapisy;
 • NUMER REFERENCYJNY - numer nadawany automatycznie przez system, zgodny z kodem transakcji.


Systemy IT wykorzystujące SQL Server pozwalają na tworzenie niestandardowych rozwiązań przez Partnerów i Klientów przy użyciu platformy Microsoft .NET i programu Visual Studio, w ramach architektury zorientowanej na usługi (SOA, service-oriented architecture) i przy wykorzystaniu serwera procesów biznesowych Microsoft BizTalk Server, umożliwiając przy tym pracownikom przetwarzającym informacje dostęp do danych bezpośrednio z poziomu narzędzi, których używają na co dzień, takich jak pakiet Microsoft Office 2007. SQL Server dostarcza bezpieczną, wydajną i inteligentną platformę do zarządzania i analizy danych, oferującą przedsiębiorstwom i instytucjom bezpieczeństwo zasobów informacyjnych w połączeniu z wygodą i niskimi kosztami zarządzania danymi.