HermesSQL

Z SoftwarePedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Humansoft HermesSQL, to nowoczesny program kompleksowo wspomagający zarządzanie średnim i dużym przedsiębiorstwem. Powstał na bazie wieloletnich doświadczeń firmy HUMANSOFT Sp. z o.o. jako producenta oprogramowania biznesowego. System może być z powodzeniem wykorzystywany w firmach o różnej wielkości i profilu działalności.


Plik:Wms-terminal-ważenie-jedna-waga.jpg

Sortowanie danych[edytuj]

Dane można sortować według tekstu (od A do Z lub od Z do A), liczb (od najmniejszych do największych lub od największych do najmniejszych) oraz dat i godzin (od najstarszych do najnowszych i od najnowszych do najstarszych) w jednej lub większej liczbie kolumn. Można również sortować dane według listy niestandardowej (na przykład według listy zawierającej wartości Duży, Średni i Mały) lub według formatów, w tym według kolorów komórek, kolorów czcionek lub zestawów ikon. Zazwyczaj sortuje się kolumny, ale można też sortować według wierszy.
Sortowanie danych

Grupowanie danych[edytuj]

Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg wybranej kolumnu lub kilku kolumn. Podczas grupowania dane w widoku danych są grupowane według określonego kryterium. Sortowanie i grupowanie są czynnościami powiązanymi z sobą, czyli program aby pogrupować dane znajdujące się w danej kolumnie, najpierw okreśa kolejność sortowania. Podstawową formą grupowania jest sortowanie alfabetyczne listy narzędzi w taki sposób, aby narzędzia zaczynające się od litery „A” były wyświetlane razem. Każdą grupę w widoku danych można rozwinąć lub zwinąć, korzystając z nagłówka grupy.

.
Grupowanie danych

Serwer raportów[edytuj]

Reporting Services to funkcja wchodząca w skład serwera bazodanowego Microsoft SQL Server. W zależności od rozmiarów baz danych, przewidywanych obciążeń serwera raportów należy wybrac odpowiednią edycję serwera SQL, dla prostych rozwiązań, do pracy na kilku/kilkunastu stanowiskach można wykorzystać wersję SQL Express, któa umożliwia generowanie wydruków dokumentów, zestawień. W systemach rozwiązań internetowych (aplikacje webowe przez przeglądarkę internetową) mozna wykorzystać edycję SQL Server 2008 Web pamiętając o ograniczeniach bazy SQL do 4 GB RAMu. Dla bardziej zaawansowanych wymagań polecamy wersję SQL Server 2008 STANDARD lub ENTERPRISE.
Serwer raportów

Studio Raportynet[edytuj]

Oferujemy uniwersalny moduł udostępniania raportów zainstalowanych na serwerze MS SQL Server - Program Studio Raporty.net. Raporty wykorzystujące Reporting Services publikowane na serwerze SQL można udostępniać użytkownikom przez przeglądarkę internetową. Program Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Report Builder 2.0 dostarcza intuicyjne, przypominające pakiet Office środowisko tworzenia raportów umożliwiające firmom i zaawansowanym użytkownikom wykorzystanie doświadczenia w korzystaniu z produktów wchodzących w skład pakietu Microsoft Office. Rozwiązanie oferuje ponadto wiele ciekawych elementów, np. możliwość tworzenia elastycznego układu raportu oferowane przez język definicji raportu programu SQL Server 2008; wizualizacje danych, w tym wykresy i mierniki; pola tekstowe obsługujące tekst sformatowany; eksportowanie do formatu programu Microsoft Office Word, Excel czy PDF.
Studio Raportynet

KARTOTEKI HermesSQL[edytuj]

Program Hermes SQL pozwala prowadzić kartoteki kontrahentów, towarów, pracowników, urzędów oraz innych podmiotów, wspólnych dla całego programu. Najważniejsze kartoteki systemu (kontrahentów, artykułów, pracowników) zorganizowane są w programie jako wielopoziomowe struktury drzewiaste. Program udostępnia możliwość tworzenia dowolnej ilości grup kartotek, przy czym jedna kartoteka (kontrahenta/artykułu) może należeć do wielu grup (kontrahentów/artykułów). Użytkownik może definiować w kartotekach własne dodatkowe pola, które następnie mogą zostać wykorzystane w wyrażeniach filtrujących, wydrukach oraz w kluczu sortującym. Pod kartotekami gromadzone są wszystkie kluczowe informacje związane z towarem, kontrahentem lub pracownikiem prezentowane w postaci raportów.


Kontrahenci HermesSQL[edytuj]

humansoft HermesSQL umożliwia zapisanie podstawowych informacji na temat klienta, takich jak nazwa, dane teleadresowe, NIP/NIP UE, bank i rachunek bankowy, oddziały, osoby do kontaktu itp. Pozwala także na szczegółowe określenie preferowanych zasad współpracy handlowej wg których prowadzona będzie sprzedaż i rozrachunki z klientem. Umożliwia przypisanie do kontrahenta poziomu cen, zestawu rabatów, formy i terminu płatności, limitu kredytu, a także obsługującego go akwizytora i trasy. Udostępnia szereg analiz dostępnych spod kartoteki kontrahenta, pozwalających uzyskać szybką i pełną informację na temat: niezrealizowanych zamówień klienta, historii sprzedaży/zakupów, wysokości obrotów uzyskanych w dowolnym czasookresie, wszystkich dokumentów wystawionych kontrahentowi oraz stanu i historii rozrachunków.


Artykuły HermesSQL[edytuj]

Kartoteki artykułów podzielone są w systemie wg typu (produkt, usługa, pozycja księgowa) i rodzaju (towar, wyrób surowiec/materiał, odpad), co stwarza możliwość dostosowania ich do specyfiki firm handlowych, usługowych oraz produkcyjnych. Artykuł może mieć zdefiniowaną podstawową jednostkę miary oraz jednostki pomocnicze umożliwiające sprzedaż towaru w oparciu o różne jednostki miary, np. sztuki, kartony, palety, kontenery itp. Obsługuje kody kreskowe towarów wraz z możliwością generowanie własnych.

Informacje na temat towaru oraz jego historii zamieszczone są pod kartoteką artykułu. Uruchomienie znajdujących się tam analiz pozwala uzyskać wiedzę na temat: przychodów i rozchodów towaru, jego historii sprzedaży, dostawców i odbiorców towaru oraz jego zapasu w poszczególnych magazynach.Sprzedaż HermesSQL[edytuj]

SPRZEDAŻ udostępnia funkcjonalność pozwalającą prowadzić sprzedaż krajową oraz dokonywać transakcji handlowych z krajami Unii oraz państwami spoza jej struktur (moduł „Obsługa walut”).

Umożliwia prowadzenie elastycznej polityki cenowej opartej na wielopoziomowych cennikach (również walutowych) przypisywanych indywidualnym klientom bądź grupie kontrahentów. Daje szerokie możliwości tworzenia różnorodnych zestawów rabatowych na poszczególne towary oraz grupy artykułów.

Pozwala ustalać w zestawach rabatowych progi ilościowe i wartościowe, które program automatycznie stosuje podczas sprzedaży, udzielając rabatu na pozycje faktury spełniające określoną w zestawie ilość lub wartość towaru. Ponadto pozwala powiązać rabat z formą płatności, co skutkuje nadaniem rabatu końcowego od całości faktury.

Umożliwia wprowadzanie akcji promocyjnych i stosowanie w zdefiniowanym okresie odpowiednich rabatów, które mogą przyjąć formę procentowego obniżenia ceny lub jej sztywnego zdefiniowania. Program obsługuje wszystkich rodzaje dokumentów powstające w wyniku prowadzonych i realizowanych transakcji handlowych: oferty, zamówienia od klientów, dokumenty sprzedaży (faktury: krajowe, eksportowe, wewnątrzunijne, zaliczkowe, korygujące, paragony, noty handlowe), a także dokumenty WZ.

Kontroluje przyznany klientowi limit kredytu oraz warunki płatności. Daje możliwość automatycznego wyfakturowania wydań (WZ) lub zamówień od klientów.

Analizy HermesSQL[edytuj]

System HermesSQL wyposażony jest w szereg sparametryzowanych zestawień i raportów, które umożliwiają ocenę kondycji przedsiębiorstwa oraz planowanie wszelkich dalszych działań firmy. Przy ich pomocy można uzyskać informacje dotyczące obrotów z klientami, dostawcami i przedstawicielami handlowymi, a także porównać osiągnięte obroty w różnych okresach. Można także wykonać analizę chodliwości towarów oraz raport dotyczący statystyki sprzedaży i zakupów w dowolnym okresie. Ponadto HermesSQL umożliwia sporządzanie własnych dowolnych zestawień i raportów przy wykorzystaniu standardowo dostępnego w systemie mechanizmu filtrowania danych oraz generatora raportów, które łącznie tworzą w programie ważny komplet narzędzi analizy danych.

Funkcjonalność opcji „Analizy” humansoft HermesSQL może dodatkowo zostać rozszerzona o moduł „Analizy Wielowymiarowe”, który jest nowoczesnym narzędziem klasy Business Inteligence o ogromnych możliwości tworzenia i generowania różnorodnych, interaktywnych, raportów wg potrzeb użytkownika.


Zakupy HermesSQL[edytuj]

ZAKUPY program HermesSQL umożliwia rejestrację wszelkich faktur zakupu: krajowych, importowych, wewnątrzunujnych, faktur RR oraz not handlowych, zarówno dotyczących zakupów podlegających ewidencji magazynowej, jak również dotyczących wydatków czy też środków trwałych. Ponadto pozwala sprawować kontrolę nad dostawami niefakturowanymi oraz towarami w drodze.

Magazyny HermesSQL[edytuj]

System HermesSQL udostępnia funkcje wspomagające zarządzanie gospodarką magazynową w przedsiębiorstwach wielomagazynowych oraz wielooddziałowych. Pozwala realizować rozchód towarów z magazynu przy użyciu jednej z trzech metod: FIFO, LIFO lub wskazywania dostaw. Umożliwia tworzenie dokumentów rozchodowych, przychodowych, przesunięć międzymagazynowych (MM) oraz arkuszy spisu z natury.

Dostarcza wszelkich analiz, pozwalających m.in. uzyskać zestawienie ilościowo-wartościowe stanów magazynowych na dowolny dzień oraz rozchodów i przychodów poszczególnych towarów za dowolny okres, również w rozbiciu na poszczególne centra kosztowe.


Kasa i bank HermesSQL[edytuj]

Program umożliwia ścisłą ewidencją i kontrolę obiegu środków pieniężnych w firmie. Pozwala prowadzić dowolną ilość kas i rachunków bankowych zarówno złotówkowych jak i walutowych (moduł „Obsługa walut”).

Obsługiwane przez system dowody kasowe i bankowe mogą rozliczać dowolną ilość faktur oraz innych dokumentów. Program generuje raporty kasowe na podstawie wprowadzonych dowodów KP i KW oraz innych dokumentów gotówkowych.

Rozrachunki HermesSQL[edytuj]

HermesSQL ułatwia kontrolę rozrachunków z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, pracownikami, właścicielami, urzędami i innymi podmiotami. Pozwala rozliczać zaliczki, przedpłaty, nadpłaty oraz kompensować dowolne dokumenty, nawet pochodzące od innych kontrahentów. Umożliwia obsługę factoringu oraz rozliczanie przy pomocy weksli. Dla rozliczeń walutowych wylicza i pozwala automatycznie księgować różnice kursowe (moduł „Obsługa walut”). Daje możliwość sporządzania poleceń przelewów, not odsetkowych, wezwań do zapłaty oraz potwierdzenia sald. Współpracuje z systemem bankowości elektronicznej.

Rejestry VAT HermesSQL[edytuj]

Generuje kompletne rejestry VAT oraz deklaracje VAT-7. Dla przedsiębiorstw prowadzących handel z krajami UE tworzy deklaracje VAT-UE oraz deklaracje INTASTAT. Współpracuje z programem CELINA.


Produkcja HermesSQL[edytuj]

Produkcja to moduł systemu humansoft HermesSQL, który dostarcza przedsiębiorstwom produkcyjnym narzędzi automatyzujących przebieg procesów wytwarzania.

Serwis i usługi HermesSQL[edytuj]

Serwis i usługi to muduł systemu humansoft HermesSQL, który udostępnia rozwiązania funkcjonalne wspomagające przedsiębiorstwo w świadczeniu wszelkich usług materialnych szczególnie tych rozłożonych w czasie, takich jak: usługi budowlane, usługi instalacyjne itp. oraz prowadzeniu usług serwisowych związanych z naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi.


Księga handlowa HermesSQL[edytuj]

Księga handlowa to moduł wchodzący w skład systemu humansoft HermesSQL, umożliwiający prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z aktualnie obowiązująca ustawą o rachunkowości.


DOKUMENTACJA PDF[edytuj]


Więcej na temat oprogramowania Humansoft

Program Humansoft HermesSQL Partner Humansoft Poznań SoftwareStudio Poznań